skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Klinická diagnostika a terapie myofasciálních dysfunkcí nejrůznější etiologie má v práci fyzioterapeuta nezastupitelnou úlohu. V rámci terapie těchto změn jsou využívány především prostředky tzv. manuální medicíny a metody kinezioterapie na neurofyziologickém podkladě. Některé lokální vazivem chronifikované změny myofasciální tkáně jsou však vůči výše uvedeným metodám resistentní a ty jsou pak v jejich léčbě neúčinné. Pro jejich efektivní ovlivnění jsou k dispozici i další nástroje terapeutické intervence. Jedním z nejefektivnějších je terapie aplikací suché jehly – Dry Needling. Tato technika, která díky Prof. Lewitovi má historicky české kořeny, je dnes ve světě dobře etablovanou terapeutickou modalitou založenou na poznatcích západní biomedicíny a principech evidence based medicine. Jako součást širšího funkčního klinického uvažování a přístupu je cenným nástrojem při deaktivaci periferních zdrojů nocicepce a biomechanických restrikcí v měkkých tkáních.
Předkládaný kurz, který získal akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR jako certifikovaný kurz pro fyzioterapeuty (dle zákona č. 96/2004 Sb.), je integrován do mezinárodního systému výuky prestižní David G. Simons Academy – DGSA® (Switzerland), která je největší evropskou školou Dry needling. Absolventi tohoto certifikovaného kurzu proto získávají kromě českého certifikátu o získání zvláštní odborné způsobilosti i mezinárodní certifikát DGSA®.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Datum konání modulu: 5.-7. dubna 2024 (Modul A); 21.-22. června 2024 (Modul B); 4.-6. října 2024 (Modul C); 29. listopadu 2024 (Modul D + zkouška 30.11.2024)
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:101 (vč. předepsané klinické praxe ve zdravotnickém zařízení)
Jazyk kurzu:čeština (vč. skript v češtině)
Akreditace: Certifikovaný kurz Ministerstva zdravotnictví České republiky (Č. j.: MZDR 37470/2019-5/ONP)
Výstup kurzu:Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR, Certifikát REHAEDUCA® a David G. Simons Academy - DGSA®, Switzerland
Cena zahrnuje:Výukové materiály (barevná skripta celkem 290 stran), zdravotnický materiál, pojištění odpovědnosti, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
X Kč vč. DPH (X Kč bez DPH)

Lektoři kurzuLektoři kurzu

Co je technika aplikace suché jehly – Dry Needling

Klinická diagnostika a terapie dysfunkcí myofasciálních tkání nejrůznější etiologie má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohu. Koncepce výuky této problematiky v České republice má především díky prof. MUDr. Karlu Lewitovi, DrSc. vysokou úroveň. V rámci terapie těchto změn jsou využívány především prostředky tzv. manuální medicíny a metody kinezioterapie na neurofyziologickém podkladě.

Prof. Lewit však upozorňoval na fakt, že některé lokální myofasciální změny jsou vůči výše uvedeným metodám resistentní a ty jsou pak v jejich léčbě neúčinné (Lewit, 2003). Jedná se především o vazivem chronifikované změny myofasciální tkáně a další vazivové změny (Valouchová, Lewit 2012). Prof. Lewit byl také první, kdo již v roce 1979 v renomovaném časopise Pain® publikoval srovnávací studii, která ukázala, že tyto změny lze s vysokou efektivitou řešit pomocí aplikace suché jehly, tj. bez infiltrace farmaky (Lewit, 1979). Jeho zjištění od té doby potvrdila řada dalších studií (např. Frost et al., 1980; Hong, 1994) a o mechanismech a klinickém využití této formy terapie (Dry Needling) je dnes v databázi MedLine více než 580 prací (např. Fernández-de-Las-Peñas, Nijs 2019).

Přestože se při Dry Needling využívá akupunkturních jehel inzerovaných do kůže, podkoží nebo svalu, v žádném případě nelze tuto formu terapie zaměňovat s akupunkturou. Dry Needling je svébytnou formou terapie, která vychází ze západní vědecké medicíny a stojí především na poznatcích neurofyziologie, biomechaniky, biochemie a dalších oborů biomedicíny (Dommerholt, Peñas et al. 2013).

Akcent na bezpečnost aplikace suché jehly pro pacienta i terapeuta

Výukový program kurzu klade důraz především na vysokou míru bezpečnosti této léčebné techniky, přičemž standardem jsou pro nás mezinárodně uznávané švýcarské „Swiss Guidelines for Safe Dry Needling“ vydané Dry Needling Association Switzerland, DVS®. Obsahem kurzu je proto především výuka bezpečnostních pravidel a podrobná výuka topografické a 3D anatomie v jednotlivých lokalitách (vč. lokalizace cév, nervů, vnitřních orgánů a dalších klíčových struktur) s důrazem na rozpoznání kontraindikovaných oblastí a směrů aplikace jehly tak, aby se v maximální možné míře eliminovala možná zdravotní rizika terapeutického zákroku pro pacienta. Výběrem typu a délky jehly, formou (superficial dry needling / deep dry needling), úchopem a technikou, směrem aplikace jehly, atd., lze provádět terapii s vysokou mírou bezpečnosti pro pacienta i terapeuta. Samozřejmostí je i výuka správného postupu odborné první pomoci při případném výskytu nežádoucích efektů terapie, pokud by taková situace nastala.

Ve světě vč. mnoha zemí EU je terapie aplikací suché jehly používána nejen lékaři, ale převážně fyzioterapeuty. Jako miniinvazivní terapeutická technika však má Dry needling svá nepopiratelná zdravotní rizika, je-li používána neodborně nekompetentním terapeutem. Pregraduální výuka fyzioterapeutů v ČR není koncipována tak, aby absolventy studia připravila dostatečně na zvládnutí bezpečné techniky aplikace suché jehly. K tomu je třeba mj. dokonalá znalost a prostorová orientace v anatomických strukturách vč. 3D uspořádání jednotlivých větví cév, nervů, ale i vnitřních orgánů a dalších struktur, kterým je při Dry needling třeba se zcela vyhnout.

Bezpečnost terapie suchou jehlou proškolenými fyzioterapeuty vč. výskytu možných nežádoucích účinků byla velmi dobře zmapována studií Bradyové et al. (Brady et al., 2014). V této desetiměsíční prospektivní studii bylo zahrnuto 7629 terapií suchou jehlou provedených 39 irskými fyzioterapeuty, kteří absolvovali shodný certifikační program (David G. Simons Academy – DGSA®). Bylo prokázáno, že při provádění proškolenými fyzioterapeuty nedošlo k žádným významným nežádoucím efektům terapie suchou jehlou a tuto terapii je tak možné považovat za bezpečnou.

Ve světě je však bezpočet kurzů Dry Needling s velmi rozdílnou kvalitou. Mnohé z nich nedodržují ani ty nejzákladnější bezpečnostní a hygienická pravidla. Proto bylo pro nás klíčové přivést do ČR pouze takový výukový program, který splňuje ty nejvyšší parametry bezpečnosti a kvality. Jen díky tomu jsme se mohli úspěšně ucházet i o akreditaci kurzu Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Námi předkládaný vzdělávací program vychází ze sylabů švýcarské David G. Simons Academy – DGSA®, která je největší evropskou školou Dry needling. Odborný garant a lektor našeho certifikovaného kurzu je certifikovaným absolventem David G. Simons Academy – DGSA® (Dry Needling Therapist DGSA®) a oficiálním lektorem DGSA® se zkušenostmi s výukou tohoto výukového programu v zahraničí.

Otázka legálnosti použití aplikace suché jehly – Dry needling fyzioterapeutem v ČR

Při pětileté přípravě našeho certifikovaného kurzu jsme věnovali maximální úsilí, abychom pro absolventy našeho kurzu zajistili právní jistotu, že budou po složení závěrečné zkoušky a získání certifikace oprávněni používat v klinické praxi terapii aplikací suché jehly legálně. Na základě několika nezávislých právních analýz a v součinnosti s profesní organizací UNIFY ČR (Unie fyzioterapeutů ČR) jsme se rozhodli podstoupit akreditaci výukového programu Ministerstvem zdravotnictví ČR a akreditovat jej jako certifikovaný kurz pro fyzioterapeuty.

Náš kurz jako jediný (!) tuto akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR získal (Č. j.: MZDR 37470/2019-5/ONP). Proto jsou jeho absolventi oprávněni v indikovaných případech v klinické praxi techniku Dry needling LEGÁLNĚ používat v rámci terapie „lege artis“ a při dodržení dalších legislativních podmínek upravujících poskytování zdravotních služeb fyzioterapeuty.

Rádi bychom zde upozornili, že smyslem tohoto kurzu není snaha o masivní rozšíření používání techniky Dry needling fyzioterapeuty v ČR. Je veřejným tajemstvím, že mnozí fyzioterapeuti v ČR již suchou jehlu používají, a to většinově bez patřičného specializačního vzdělání a za právní nejistoty, zda tak činit smějí. Naším cílem je proto náprava současného stavu vyjasněním právní nejistoty fyzioterapeutů používajících techniku Dry Needling (jistotu získá pouze absolvovent tohoto certifikovaného kurzu MZ ČR) a nastavením vysokých standardů ve smyslu především bezpečné terapeutické praxe. Varujeme proto před absolvováním jiných kurzů suché jehly / dry needling než certifikovaného kurzu Ministerstva zdravotnictví ČR! Mimo fakt, že právní nejistotu neřeší, můžete jejich prostřednictvím získat i mnohé chybné terapeutické návyky. Ty Vám pak mj. v našem certifikovaném kurzu mohou znesnadňovat možnost úspěšného složení certifikační zkoušky.

Naší snahou je dosažení stavu, kdy tuto vysoce efektivní techniku budou v ČR používat pouze vysoce kvalifikovaní fyzioterapeuti s dostatečnou klinickou praxí, se specializační zkouškou a to pouze v indikovaných případech, kdy nelze využít techniku neinvazivní.

Chcete-li si ujasnit veškeré legislativní otázky spojené s aplikací suché jehly v klinické praxi fyzioterapeuta, doporučujeme absolvovat také informační kurz REHAEDUCA® na téma „Právní aspekty poskytování zdravotních služeb fyzioterapeuty„, jehož lektor Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. se na přípravě akreditace našeho certifikovaného kurzu Dry Needling významně podílel.

Absolvování tohoto certifikovaného kurzu MZ ČR neopravňuje absolventa k výuce, školení nebo jinému formálnímu šíření techniky Dry Needling – terapie aplikací suché jehly.

Pojištění odpovědnosti pro účastníky kurzu

REHAEDUCA® má na všechny své kurzy vč. kurzu Dry needling sjednáno pro účastníky výuky pojištění odpovědnosti za škody na zdraví vzniklé v souvislosti s praktickým nácvikem terapeutických intervencí v oblasti fyzioterapie. Toto pojištění bylo vytvořeno speciálně pro REHAEDUCA® tak, aby pokrývalo veškeré možné eventuality. Švýcarský výukový program je nastaven a veden tak, aby k jakýmkoli škodám dojít nemohlo. Přesto jsme ani tuto otázku neponechali náhodě.

Kdo se může certifikovaného kurzu zúčastnit (vstupní požadavky):

Podmínkou pro zařazení do vzdělávacího programu certifikovaného kurzu je:

  • Prokázání úspěšného ukončení kvalifikačního studia v oboru fyzioterapie, které opravňuje k získání a uznání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání s označením odborný fyzioterapeut. Specializovaná způsobilost fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného navazujícího zdravotnického magisterského studijního oboru fyzioterapie (v ČR) nebo ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou.
  • Prokázání ukončené dvouleté odborné praxe v oboru fyzioterapie po získání nebo přiznání specializované způsobilosti

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Jak probíhá zařazení účastníků do termínů nově vyhlášeného cyklu certifikovaného kurzu:

  • Po zaslání řádně vyplněné Přihlášky (viz. níže) s doložením předepsané úrovně kvalifikace a praxe budete zařazeni do seznamu zájemců o účast v certifikovaném kurzu „Dry Needling – Diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly“
  • Takto registrovaným zájemcům bude po vypsání termínů nového cyklu certifikovaného kurzu (CK) nabídnuto místo na CK dle pořadí přihlášených do seznamu zájemců (datum a čas doručení přihlášky). V případě přijetí účasti se po úhradě kurzovného stáváte účastníkem kurzu. Předpokládá se účast ve všech modulech téhož cyklu kurzu.
  • V případě odmítnutí nabídnutého termínu Vám po vypsání termínů dalšího cyklu kurzu bude nabídnuta účast v tomto novém cyklu. V případě dvou odmítnutí účasti na certifikovaném kurzu následuje vyškrtnutí ze seznamu zájemců o účast na certifikovaném kurzu a je nutné nové zaslání Přihlášky.

 

Před účastí na CK je vhodné absolvování postgraduálních kurzů se zaměřením na manuální medicínu a palpační orientaci v měkkých tkáních – např. Kurz měkkých a mobilizačních technik dle Prof. Lewita, Fascial Manipulation®/ Stecco®. (Terapie suchou jehlou má být erudovaným fyzioterapeutem v indikovaných případech využita pouze u takových změn měkkých tkání, kde nelze použít techniku neinvazivní. Proto považujeme za důležité, aby Dry needling terapeut byl nejprve schopen používat neinvazivní manuální techniky.)

Specifikace jednotlivých modulů certifikovaného kurzu:

Výukový program certifikovaného kurzu MZ ČR „Dry Needling – diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly“ je celkem, který sestává ze čtyř výukových modulů, klinické (odborné) praxe ve smluvním zdravotnickém zařízení a závěrečné zkoušky. Nelze proto absolvovat pouze některé moduly samostatně. K závěrečné certifikační zkoušce smějí být připuštěni pouze ti, kteří absolvovali všechny moduly kurzu i povinnou klinickou praxi ve zdravotnickém zařízení. Certifikáty o absolvování jednotlivých modulů se nevystavují, vystavují se pouze závěrečné certifikáty o absolvování celého certifikovaného kurzu a složení certifikační zkoušky (teoretické i praktické).

Pro další podrobnosti o obsahu jednotlivých modulů klikněte na modré označení modulů v tabulce:

částDGSA označenípopispočet dní výukycena vč. DPHtermín konání
Modul ATop 30 Dry Needlingúvodní kurz s výukou 30 svalů nejčastěji léčených pomocí DN3 dny19.750 Kč5. - 7. dubna 2024
Modul BAdvanced Course Upper Body DNpokročilá úroveň DN pro horní polovinu těla2 dny13.950 Kč21. - 22. června 2024
Modul CAdvanced Course Lower Body DNpokročilá úroveň DN pro dolní polovinu těla - dolní končetiny3 dny19.750 Kč4. - 6. října 2024
Modul DDN Professionalpříprava na zkoušku a zkouška1 den9.650 Kč29. listopadu 2024 (+ 30.11. 2024 #)

# praktická část certifikační zkoušky


Přihláška na certifikovaný kurz MZ ČR

Závazná přihláška k zařazení do seznamu zájemců o účast v certifikovaném kurzu MZ ČR „Dry Needling – diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly“

Upřesňující informace:
Touto přihláškou se zavazujete k účasti na celém kurzu "Dry Needling - Diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly" (certifikovaný kurz MZČR), který sestává z Modulů A, B, C, D vč. absolvování předepsané klinické praxe a závěrečné certifikační zkoušky. Po zařazení do kurzu a Vašem odsouhlasení účasti na nabídnutých termínech celého cyklu certifikovaného kurzu Vám bude kurzovné fakturováno za každý modul (část kurzu) jednotlivě vždy 3 měsíce před začátkem modulu.

Základní údaje

Jméno*

Příjmení*

Titul(y) před jménem / za jménem

Datum narození*

Pracoviště, kde aktuálně vykonáváte klinickou praxi*

Lékařská specializace

Kontaktní informace

Ulice a číslo*

Město*

PSČ*

E-mail*

Telefon*

Kvalifikační podmínky

Čestně prohlašuji, že jsem zdravotnický profesionál a splňuji kvalifikační předpoklady:

Nahrajte doklad o kvalifikaci v PDF, JPG

Nahrajte doklad o praxi v PDF, JPG


Další dosažené vzdělání

Absolvované kurzy z oblasti manuální terapie a palpační diagnostiky:

Poznámka:

Potřebujete fakturu vystavit na firmu?

(pozdější změny plátce na faktuře jsou zpoplatněny)

Název firmy*

IČO*

Adresa firmy*

DIČ


Back To Top