skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Časté otázky

Zde jsme se snažili uvést odpovědi na nejčastější otázky, které nám od Vás přichází. Pokud máte dotaz, na který zde nenajdete odpověď, kontaktujte nás prostřednictvím webového formuláře, který najdete zde

Mohu se Vašeho kurzu zúčastnit, když nejsem fyzioterapeut ani lékař?

REHAEDUCA® je centrem postgraduálního vzdělávání ve fyzioterapii, resp. v širším smyslu v rehabilitaci. Naše kurzy jsou tedy určené výhradně pro fyzioterapeuty a lékaře. Tomu odpovídá i obsah kurzů, kde se počítá se skutečností, že posluchači mají odpovídající zdravotnické vzdělání a jsou si mj. vědomi obecných kontraindikací při použití vyučovaných technik a přístupů a znají také legislativní rámec, který jejich užití v praxi vymezuje. U některých kurzů, jejichž obsah je k tomu vhodný, umožňujeme účast i studentům fyzioterapie a všeobecného lékařství (obvykle po dokončení 3. semestru studia).
Jednotlivé vyučované metody a techniky mají léčebný charakter. Jste-li např. trenér nebo masér, Živnostenský zákon explicitně uvádí, že vaše činnost nesmí mít léčebný charakter. Jedním z hlavních důvodů, proč na našich kuzech neumožňujeme účast nezdravotníků, je proto snaha, aby vyučované techniky byly používané vždy pouze oprávněnými osobami v souladu s platnou legislativou.

Kdy začíná a končí časový harmonogram kurzu?

Podrobný časový harmonogram s programem kurzu zasíláme přihlášeným zpravidla 1-2 týdny před konáním kurzu. Pokud si potřebujete naplánovat svůj čas více dopředu, lze zobecnit, že první den kurzu začínáme od 8.30 do 9.00 hod. prezencí účastníků a od 9.00 zahajujeme první výukový blok. Další dny se mohou lišit podle typu a časové náročnosti kurzu. Potřebujete-li tedy podrobnější informace, zkontaktujte nás prosím přes webový formulář, který najdete zde.

Nevadí, když bych na části kurzu chyběl/a? Co mám dělat, když jsem v den kurzu onemocněl/a?

Je jistě snahou každého, kdo se přihlásí na kurz, účastnit se každé minuty programu a odnést si z výuky maximum. Někdy však nemusí být snadné najít vhodné dopravní spojení nebo uvolnit se z dalších povinností. Specifickou situací je pak, pokud v den kurzu onemocníte, nebo se nemůžete dostavit z jiných důvodů.
U kurzů REHAEDUCA® platí pravidlo minimálně 80% účasti. U kurzů zakončených závěrečnou zkouškou při delší absenci nebudete moci složit závěrečnou zkoušku a získat certifikát o absolvování kurzu. Především u zahraničních kurzů, musí REHAEDUCA® respektovat licenční podmínky a nemá tedy možnost aplikaci tohoto pravidla jakkoli ovlivnit. Případy zrušení účasti na kurzu ze strany přihlášeného upravují Všeobecné obchodní podmínky REHAEDUCA s.r.o.
U kurzů certifikovaných MZČR je legislativně stanovena nejvýše patnáctiprocentní omluvená absence z celkového počtu
hodin praktického vyučování a omluvená absence z hodin teoretického vyučování.

Po přijetí přihlášky na kurz a obdržení zálohové faktury potřebuji dodatečně změnit plátce uvedeného na faktuře. Je to možné?

Do ceny kurzovného máme započítané i veškeré náklady na administrativu vč. účetních služeb. Pokud jste v přihlášce vyplnili plátce, kterého však později na již vydané na zálohové faktuře potřebujete změnit, znamená to pro nás další práce spojené s vícenáklady, se kterými jsme v kalkulaci kurzovného nepočítali. Proto v takovém případě účtujeme poplatek od 300,- Kč do 1.000,- Kč podle doby, která uplynula od vystavení zálohové faktury. Jednodušší je to pro nás, pokud si vzpomenete ještě před dobou splatnosti zálohové faktury a před její úhradou. Později je to administrativně a účetně složitější. Doporučujeme si tedy při každém vyplňování přihlášky rozmyslet, kdo bude plátcem kurzovného. Zda to budete Vy jako soukromá osoba, nebo např. Váš zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že se nám žádosti o změnu plátce objevují poměrně často, správným vyplněním přihlášky nám ušetříte spoustu času a energie, které budeme moci věnovat zlepšování nabídky kvalitních kurzů pro Vás.

V případě jakýchkoli otázek a žádostí týkajících se fakturací nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu office@rehaeduca.com nebo formuláře, který najdete zde. V e-mailu vždy uveďte číslo faktury, které se to týká. Děkujeme.

Je přihláška na kurz závazná? Nebo se můžu přihlásit a pak si teprve rozmyslet, zda na kurz půjdu?

Ano, přihláška je závazná. Vyplnění a odeslání Přihlášky na kurz se dle platné legislativy a Všeobecných obchodních podmínek REHAEDUCA s.r.o., se kterými v Přihlášce vyjadřujete svůj souhlas, rovná uzavření platné smlouvy mezi přihlášeným a REHAEDUCA s.r.o. Pro nás jako pořadatele kurzu z přijetí Přihlášky vyplývá celá řada administrativních úkonů vč. účetních, s čímž jsou spojeny určité náklady započítané do kurzovného. Přijetím Vaší Přihlášky také blokujete místo, které by mohl využít jiný zájemce o účast na kurzu. Proto je potřeba si vždy před odesláním přihlášky promyslet, zda se kurzu budete chtít a moci zúčastnit. Pokud se přesto stane, že teprve po přihlášení zjistíte, že se kurzu zúčastnit nemůžete, je účast možné zrušit. Na tyto případy se vztahují Storno podmínky uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách REHAEDUCA s.r.o.

Back To Top