skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Cranio Facial Therapy Academy® – CRAFTA® je celosvětovým lídrem v postgraduálním vzdělávání medicínských specialistů, kteří se podílí na funkční diagnostice a konzervativní terapii kraniomandibulární (temporomandibulární), kraniofaciální a cervikokraniální bolesti a dysfunkcí širokého etiologického spektra. Přístupy CRAFTA® mají těžiště ve velmi podrobném klinickém vyšetření, pečlivé klinické rozvaze a nich založené individualizované specifické terapii zahrnující především techniky manuální medicíny, reedukační cvičení a edukačně-komunikační intervence založené na recentních přístupech vědy o bolesti (pain science) vč. využívání moderních IT technologií.

Vzdělávací systém CRAFTA® je určen především fyzioterapeutům, dále lékařům mnoha specializací vč. stomatologů, ortodontistů, ale také klinickým logopedům tak, aby vytvářel prostor pro hlubší interdisciplinární spolupráci. Všechny uvedené specializace se na tvorbě výukového systému CRAFTA® podílely a průběžně podílejí tak, aby byl neustále v souladu s recentní „evidence-based medicine“. Nespornou výhodou výukového systému CRAFTA® je fakt, že pracuje i s ontogenetickými aspekty, které umožňují specializovanou péči i o pediatrické pacienty v celém věkovém spektru.
CRAFTA® terapeuti ve světě pracují přímo na specializovaných stomatologických klinikách jako součást interdisciplinárních týmů, popř. jsou vyhledávanými specialisty ambulantní péče. Je nám proto velkou ctí, že můžeme nabídnout tento velmi propracovaný systém specializačního vzdělávání i Vám a přispět tak k prohlubování interdisciplinární spolupráce v dané oblasti i u nás.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Daan Bredewout, BSc., BSc., OMT
Datum konání: další termín teprve bude stanoven
Místo konání:REHAEDUCA® - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:80 hod./ 10 dní (5 výukových dní v říjnu 2022 + 5 výukových dní v lednu 2023)
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (tištěná skripta v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Počet kreditů Slovenské komory fyzioterapeutů:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska SKF
Výstup kurzu:Mezinárodní certifikát Cranio Facial Therapy Academy® - CRAFTA®
Cena zahrnuje:Výukové materiály (cca. 470 stran tištěných skript), pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)

Co je CRAFTA® terapie

Cranio Facial Therapy Academy® – CRAFTA® založil holandský fyzioterapeut Prof. Dr. Harry Von Piekartz, PhD, MSc, BSc  PT, MT, MDAMT, IMTA, NOI, ICMMO působící na Department of Movement and Rehabilitation Science, University of Applied Science, Osnabrück (Germany), který je předním světovým expertem na problematiku funkční diagnostiky a terapie kraniomandibulárních (temporomandibulárních), kraniofaciálních a cervikokraniálních dysfunkcí a bolesti. Své zkušenosti s přístupy manuální terapie a fyzioterapie aplikoval na orofaciální a cervikokraniální problematiku v souladu s vědeckou evidencí z oblasti ortodoncie, stomatologie a neurologie na podkladě úzké spolupráce se specialisty těchto odborností.
Praktické terapeutické postupy jsou aplikací specifických technik manuální medicíny, reedukačních cvičení a edukačně-komunikačních intervencí založených na recentních přístupech vědy o bolesti (pain science) vč. využívání moderních IT technologií. Přístupy CRAFTA® cílí kromě temporomandibulárních dysfunkcí i na další velmi specifické obtíže spojené s hlavou a cervikální oblastí jako jsou poruchy řeči, poruchy polykání, bolesti hlavy, poruchy rovnováhy, některé formy tinitu, poruchy růstu (tvaru) hlavy u dětí, neurologické poruchy, apod.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře vč. ortodontistů, stomatologů a pro klinické logopedy.

Výukový program CRAFTA®

Výukový program CRAFTA® je výsledkem konsensu specialistů z oblasti dentální medicíny a fyzioterapie. Obsah kurzů je každých 6 měsíců aktualizován tak, aby byl neustále v souladu s recentní vědeckou evidencí a v maximální možné míře splňoval  „European accreditation guidelines“ (Boloňská doporučení).

Všechny kurzy zahrnují jak teoretickou (40%), tak praktickou (60%) výuku a obsahují i kazuistiky a prezentaci reálné terapie. Cílem celého vzdělávacího procesu CRAFTA® je připravit vysoce kvalifikované specialisty, kteří využívají modely uvažování a techniky v léčbě pacientů s bolestmi hlavy, orofaciálními a cervikálními dysfunkcemi a bolestmi založené v co největší možné míře na recentní vědecké evidenci.

Všechny kurzy vycházejí z těchto knih Prof. Harryho J. M. von Piekartz:

Cranialfacial dysfunction and pain, Manual therapy, Assessment and Management (2001)

Craniofacial Pain; Neuromusculoskeletal assessment, treatment and management (2007)

Kraniofaziale Dysfunktion und Schmerzen. Untersuchung- Beurteilung-Management. (2001)

Dolor y Disfunction Craneofacial, Terapia Manual, Valoracion y Tratamiento (2004)

Kiefer, Gesichts-und Zervikalregion. Neuromuskuloskeletale Untersuchung, Therapie und Management (2015)

Jak se stát certifikovaným CRAFTA® terapeutem

Vzdělávací proces Cranio Facial Therapy Academy® – CRAFTA® začíná absolvováním základního kurzu (Foundations course – v ČR má 2 části po 5 vyučovacích dnech, v jiných zemích 3 kratší moduly), což je nezbytnou podmínkou pro možnost absolvovat Pokročilé  kurzy (Advanced course, Special Course a Clinical Assessment).

Po dokončení celého curricula, tj. Foundations course, Advanced course, Special Course a Clinical Assessment můžete podstoupit certifikační zkoušku CRAFTA® a stát se certifikovaným CRAFTA® terapeutem (certified CRAFTA® therapist).

webové stránky CRAFTA®: https://crafta.org/index.php

O čem je CRAFTA® – Foundations Course – Part 1 + Part 2 ?

Obsahem první a druhé části základního kurzu je problematika temporomandibulárních (kraniomandibulárních) a kraniofaciálních dysfunkcí a bolestivých stavů. Zahrnuje tedy:
1) temporomandibulární funkční vztahy, jejich dysfunkce, vyšetření a terapii – jde nejen o samotné struktury čelistního kloubu, ale i veškeré svalové, vazivové, nervové a cévní struktury, které se na těchto dysfunkcích podílejí, přičemž tyto poruchy nejsou vytrženy z kontextu, ale jsou uvažovány v kontextu chování celého těla (např. posturálních změn)
2) rozsáhlá problematika poruch kraniofaciálních, jejich vyšetření, terapii a management – ta zahrnuje specifické způsoby vyšetření neurocrania a viscerocrania vč. růstových specifik dětského věku vč. poruch jako např. plagiocefalie
3) kraniální nervový systém – diagnostika a terapie kraniálních nervů, vyšetření a ošetření specifických patologií kraniálních nervů vč. neurodynamických testů a cíleného neurodynamického ošetření, syndromy a poruchy jako neuropatie, paréza n. facialis, fantomová bolest po extrakci zubu, atd.

Cíle kurzu, aneb co se v kurzu naučíte: 

 • Vyšetření temporomandibulární oblasti
 • Formulování modelu klinické rozvahy pro management pacientů s temporomandibulární dysfunkcí
 • Identifikovat klinické vzorce a etiologické a další přispívající faktory ovlivňující temporomandibulární oblast
 • Rozpoznat specifické vzorce bolesti a svalové, kloubní a nervové struktury
 • Léčit pacienty s temporomandibulárními dysfunkcemi pomocí specifického neuromuskuloskeletálního managementu
 • Porozumět recentním poznatkům z oblasti neuroanatomie, neurodynamiky a patobiologie kraniálního regionu ve vztahu k mechanismům bolesti
 • Aplikovat klinické uvažování v duchu tzv. „evidence-informed practice“
 • Být schopni rozpoznat klinické vzorce vztahující se ke kraniálnímu nervovému systému
 • Aplikovat manuální přístupy, vyšetření a ošetření na tkáně kraniálních nervů
 • Vyšetřit a ošetřit neuro-vicerocranium specifickými technikami
 • Být schopni rozpoznat nejrůznější kraniofaciální dysfunkce u pacientů s dlouhotrvající kraniofaciální dysfunkcí a bolestí
 • Vyšetřit tkáně hlavy pomocí kondukčně-neurodynamických testů a palpace
 • Plánovat dlouhodobou léčebnou strategii pro patienty s dysfunkcemi kraniofaciálních tkání

Cena kurzu a způsob úhrady

CRAFTA® Foundation Course, Part 1+2 je nedělitelným celkem, který se skládá ze dvou částí prezenční výuky (5 dní + 5 dní). Není proto možné se účastnit pouze jedné části. Odesláním přihlášky se závazně přihlašujete na obě části prezenční výuky.
Pro odlehčení finančních nároků na účastníky kurzu však REHAEDUCA® nabízí rozdělení úhrad podle schématu uvedeném v tabulce níže. Při úhradě obou částí najednou poskytujeme slevu ve výši 2.000,- Kč (pro získání slevy napište v přihlášce do poznámky text „sleva za jednorázovou úhradu“).

úhradapopistrvánícena vč. DPH 21%splatnost
1Foundations Course, Part 15 výukových dní27.590,- Kčdo 14 dní po přihlášení
2Foundations Course, Part 25 výukových dní27.590,- Kč2 měsíce před druhou částí kurzu (Part 2)

Úhradu obou plateb za kurzovné je možné provést i v EUR. Cena celého Foundation Course, Part 1 + 2 je 2 x 1103 EUR vč. DPH
(uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB).


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termín teprve bude stanoven. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top