skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Skolióza páteře je komplexní trojrozměrnou poruchou, která postihuje nejen vlastní struktury osového skeletu, ale její projevy vidíme prakticky na celém těle včetně možného ovlivnění funkce vnitřních orgánů. Nejde však jen o adolescentní idiopatickou skoliózu, ale i skoliózu kongenitální, neuromuskulární a syndromické křivky. Jednotlivé etiopatogenetické typy se poté liší mj. v prognóze i nejvhodnějších způsobech řešení, jejich kombinaci a správném načasování (kinezioterapie, protetika, popř. i operační a další přístupy). Existuje řada faktorů, které ovlivňují míru progrese křivky a je nezbytné po nich cíleně pátrat.
To vše vyžaduje velmi dobrou multioborovou spolupráci mezi lékaři, fyzioterapeuty a protetiky. Tento kurz je proto jedinečnou možností nahlédnout problematiku očima lékaře (rehabilitace, ortopedie), fyzioterapeuta i protetického technika. To vše díky týmu zkušených praktiků, kteří na problematice diagnostiky a léčby skolióz dlouhodobě spolupracují a vzájemně se doplňují. Cennou devizou předkládaného mezioborového přístupu je nahlížení problematiky z vývojového hlediska, neboť právě znalost souvislostí ontogeneze s vývojem skoliotické křivky dává možnost terapeuticky zasáhnout ve správný moment správnými prostředky.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Prim. MUDr. Olga Dyrhonová, PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D., Ing. Pavel Černý, Ph.D., Mgr. Kristýna Šonská
Datum konání: 15. - 17. září 2023
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:22
Jazyk kurzu:čeština
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Počet kreditů Slovenské komory fyzioterapeutů:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska SKF
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
365 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
8 890 Kč vč. DPH (7 347 Kč bez DPH)
365 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Lektoři kurzu

Diagnostika a terapie skolióz – interdisciplinární přístup – část A

Léčebná rehabilitace pacientů se skoliózou je jedním z nejčastějších úkolů rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů a protetických techniků. Každý z uvedených oborů má v terapii své nezastupitelné místo a jednotliví specialisté by na péči o pacienta měli umět spolupracovat. To od všech zúčastněných vyžaduje znalost role nejen své, ale také úlohy ostatních. Díky tomu lze léčebné vstupy vhodně načasovat a vzájemně koordinovat. Díky dobré znalosti celého multidisciplinárního procesu může každý z členů terapeutického týmu také podávat pacientovi konzistentní informace, což posiluje důvěru. Ta je klíčovým faktorem zejména proto, že vývoj skoliotické křivky spadá především do dětského a adolescentního věku pacientů a je tedy i citlivým tématem psychosociálním. Právě získání důvěry pacienta (a jeho rodičů), který je následně ochoten aktivně spolupracovat, je zásadní pro výsledek terapie.

Lektoři předkládaného kurzu jsou dlouhodobě sehraným týmem, který ve FN Motol mnoho let spolupracuje na péči o pacienty se skoliózou nejrůznější etiologie a má bohaté klinické zkušenosti i s výraznými křivkami, u kterých je nezbytná péče operační. Díky jejich erudici jak v oblasti dětské, tak i dospělé rehabilitace jsou schopni chápat etiopatogenetické a vývojové aspekty rozvoje skoliózy i jejich důsledky ve věku dospělém.

Tento kurz je proto jedinečnou možností získat ucelený náhled na problematiku diagnostiky a multidisciplinární léčby pacientů se skoliózou. Výuka bude vedena maximálně prakticky vč. zkoušení diagnostických a terapeutických technik. Kurz tak významně obohatí Vaši erudici a rozšíří Vaše terapeutické možnosti.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Obsah třídenního kurzu:

  • rozdělení skolióz (adolescentní idiopatická skolióza, kongenitální a neuromuskulární skolióza, syndromické křivky)
  • vyšetření tak, jak probíhá v ordinaci lékaře (anamnestická data, objektivní nález, klinické vyšetření vč. vývojových aspektů), rizikové faktory progrese skoliózy – hypermobilita (Beighton score), hypotonie, příznaky senzorické integrace (sensory processing disorders spectrum), minimální mozečková symptomatologie, somatognosie, indikace k RTG, popis RTG (praxe měření Cobova úhlu účastníky kurzu)
  • vyšetření v ordinaci fyzioterapeuta – kineziologický rozbor, vyšetření postury, klinické testy, funkční souvislosti vč. vývojových aspektů
  • korzetoterapie, princip korzetování, typy korzetů, jak poznat dobrý korzet; kontroly a úpravy korzetu a indikace k novému korzetu s ohledem na růst dítěte
  • principy terapie, přehled terapeutických přístupů ve světě dle International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT)
  • odlišnosti v terapii neuromuskulárních skolióz
  • dlouhodobá dispenzarizace pacienta, frekvence klinických a rtg kontrol, indikace ke korzetoterapii a k operačnímu řešení, princip operací , strategie po operaci – režim, sportovní aktivity
  • recentní pohled na etiologii skolióz, zpráva ze SOSORT

Jaké znalosti a dovednosti si z kurzu odnesete:

A. Přehled o diagnostice v ordinaci lékaře vč. zobrazovacích vyšetření
B. Přehled o diagnostice v ordinaci fyzioterapeuta
C. Schopnost vyšetřit klinicky pacienta, identifikovat rizikové faktory, umět změřit Cobův úhel na RTG páteře
D. Přehled o terapiích používaných ve světě vč. evidence o jejich efektivitě (EBM)
E. Schopnost vytvoření adekvátní terapeutické intervence pomocí kinezioterapie, využití dýchání, manuálních technik a dalších
vstupů fyzioterapie
F. Pochopení principů korzetoterapie skolióz, jejich správného načasování, schopnost kontroly vhodnosti korzetu a jeho úprav
G. Osvojení si zásobníku vhodných cvičení k ovlivnění skoliotické křivky a souvisejících změn struktury a funkce těla skoliotického
pacienta
H. Pochopení vhodných algoritmů pooperační péče


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termín byl stanoven na 15.-17. září 2023, ale přihlašování zatím nebylo spuštěno. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top