skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Gynekologická, resp. urogynekologická fyzioterapie je jednou z velmi progresivně se rozvíjejících a bezpochyby velmi důležitých specializací rehabilitační medicíny s mezioborovým přesahem. Ve světě dnes stojí na silné vědecké evidenci, díky které se do klinické praxe dostávají moderní objektivizační metody i nové terapeutické postupy, které u nás dosud nejsou rutinně využívány. Proto jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s Prof. Mélanie Morin, PT., Ph.D. z Kanady, jednou z předních světových specialistek na tuto problematiku. Pokud pracujete s urogynekologickou problematikou, kurz Evidence based fyzioterapie u chronické pánevní bolesti a dysfunkce pánevního dna je jedinečnou příležitostí, jak prohloubit a rozšířit svoji erudici.

Lektor kurzu: Prof. Mélanie Morin, PT., Ph.D.
Datum konání: další termín teprve bude stanoven
Místo konání:Hotel-Golf ∗∗∗∗, Plzeňská 103, 150 00 Praha 5 - Motol (Navigovat)
Počet hodin:14,5
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (výukové materiály v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
736 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
17 890 Kč vč. DPH (14 785 Kč bez DPH)
736 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Lektoři kurzu

O čem je kurz Evidence based fyzioterapie u chronické pánevní bolesti a dysfunkce pánevního dna?

Chronická pánevní bolest a dysfunkce pánevního dna mají v populaci vysokou prevalenci. Jejich vznik můžeme vidět nejčastěji v návaznosti na pozánětové, pooperační a potraumatické (vč. porodních i psychických traumat) změny periferních tkání pánevního regionu. Ty zahrnují změny nejen v pohybovém aparátu a viscerálních strukturách, ale mají svůj dopad i v řídících systémech jako jsou např. centrální senzitizace, wind up fenomén, gliový zánět a změny receptivních polí. Jejich projevy pak můžeme sledovat na úrovni centrálních výstupů projevující se změnami motorických, autonomních, imunitních, hormonálních i psychosociálních funkcí. Pro smysluplnou a efektivní diagnostiku a léčbu je nezbytné co nejdetailněji chápat vysoce komplexní bio-psycho-sociální patofyziologii těchto dysfunkcí na všech úrovních a volit adekvátní a ověřené léčebné postupy.

Předkládaný kurz je postaven tak, aby průřezovým způsobem seznámil účastníky s klíčovými biomedicínskými a psychosociálními faktory, diferenciální diagnostikou (vč. komorbidit) a léčbou stavů souvisejících s chronickými pánevními bolestmi a sexuálními dysfunkcemi u žen (s větším důrazem na vulvovaginální bolest) založenou na recentní vědecké evidenci. Obsahem kurzu je integrace bio-psycho-sociálních aspektů do subjektivního i objektivního hodnocení včetně testování vulvární sensitivity, vyšetření pomocí spekula a standardizovaného vyšetření svalů pánevního dna pomocí palpace, ale také objektivní zhodnocení svalů pánevního dna pomocí elektromyografie, manometrie, dynamometrie a 3D/4D ultrazvuku. V terapii pak kromě myofasciálních, fasciálních a dalších technik můžete svůj terapeutický repertoár obohatit i o techniky biologické zpětné vazby, neurodynamiku (vyšetření i ošetření) a specifické edukační přístupy založené na moderní neurovědě (Pain Science). Do kurzu byla zařazena i problematika specifických skupin populace s dysfunkcemi pánevního dna, včetně žen přeživších gynekologické nádory a žen s porodním poraněním.

Cíle kurzu

Po absolvování přednášek, diskuzí o klinických případech a interaktivních praktických lekcí budou účastníci schopni:

  1. Popsat rozdílné stavy/patologie související s chronickou pánevní bolestí a sexuální dysfunkcí u žen (s větším důrazem na vulvovaginální bolest);
  2. Pochopit a integrovat patofyziologii a přidružené faktory vulvovaginální bolesti;
  3. Pochopit a identifikovat relevantní komorbidity při léčbě vulvovaginální bolesti;
  4. Stanovit diagnózu vulvovaginální bolesti ve fyzioterapii s ohledem na diferenciální diagnostiku;
  5. Provést kompletní subjektivní a objektivní zhodnocení s přihlédnutím k bio-psycho-sociálním aspektům a vědeckým poznatkům u žen s vulvovaginální bolestí; 
  6. Převést a začlenit nové znalosti, dovednosti a důkazy s cílem koncipovat přizpůsobený a personalizovaný léčebný plán pro terapii vulvovaginální bolesti a sexuální dysfunkce u žen; 
  7. Diskutovat a zavést různé léčebné metody pro ženy s vulvovaginální bolestí s přihlédnutím k vědeckým důkazům;
  8. Aplikovat léčebný postup odvozený z recentní multicentrické randomizované klinické studie;
  9. Diskutovat a integrovat nové poznatky a důkazy u specifických skupin populace s dysfunkcemi pánevního dna, zahrnující ženy přeživší gynekologické nádory a ženy s porodním poraněním.


Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře se zaměřením na problematiku pánevního dna

(Předpokládají se základní znalosti týkající se fyzioterapie pánevního dna)


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top