skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Současná věda o bolesti (Pain Science) ukazuje, že bolest vnímaná pacientem není přímočarým měřítkem stavu periferních tkání, resp. jejich iritace. Do zpracování nocicepčního signálu v jednotlivých etážích CNS se promítá vliv neuromodulačních, neuroimunologických a bioplastických vlivů homeostatických systémů. Bolestivý vjem je tak až finálním výstupem interakce mnoha somatických, psychologických a sociálních faktorů. Čím více se bolest stává chronickou, tím důležitější vliv tyto procesy zpracování mají a stávají se mnohdy dominantní složkou problému. Znamená to ale také, že cíleným působením na tyto faktory lze bolest a s ní spojené snížené funkční schopnosti pacientů účinně terapeuticky ovlivnit.
Explain Pain je „evidence based“ přístupem založeným na nejmodernějších poznatcích neurobiologie, psycho-neuro-endokrino-imunologie a neuropsychologie, který ale s překvapivou lehkostí a vtipem umožňuje terapeutům i pacientům klíčové procesy pochopit a jednoduše a prakticky je využít v léčbě nejen chronických bolestí zad, ale i těžkých bolestivých stavů jako je komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS), fibromyalgie nebo fantomová bolest. Využívá přitom jednoduchých prostředků individuální i skupinové edukace a specifické způsoby komunikace v kombinaci s aktivní léčbou, čímž lze tyto přístupy snadno integrovat do každodenní klinické praxe fyzioterapeuta i lékaře.
Australský Neuro Orthopaedic Institute je již téměř tři dekády celosvětovým lídrem v těchto terapeutických přístupech a posouvá terapii bolestivých stavů do 21. století.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Tim Beames, MSc., BSc. (Hons), MCSP
Datum konání: Zatím nebylo stanoveno
Místo konání:ONLINE kurz na platformě Zoom
Počet hodin:16,5 (3 výukové dny)
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Počet kreditů Slovenské komory fyzioterapeutů:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska SKF
Výstup kurzu:Mezinárodní certifikát Neuro Orthopaedic Institute
Cena zahrnuje:Výukové materiály v češtině (cca. 81 stran)
Přihlásit se na kurz
567 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
14 950 Kč vč. DPH (12 355 Kč bez DPH)
567 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Pracujete s pacienty s bolestmi zad, krční páteře, bolestmi hlavy, pánevní bolestí, fibromyalgií, nebo dalšími bolestivými stavy způsobující signifikantní distres a snížené funkční schopnosti pacientů? Mají Vaši pacienti bolestivé obtíže, které jsou standardními terapeutickými prostředky obtížně řešitelné a chtěli byste i jim umět pomoci? Pak je tento kurz právě pro Vás! 

Proč je dobré kurz Explain Pain absolvovat?

Napříč medicínskými obory již dlouhou dobu hovoříme o tom, že bolestivé stavy (tím spíše ty persistující a chronické) mají bio-psycho-sociální podstatu. Mluvíme o tom, že je třeba pacientovy obtíže chápat v celém kontextu jeho životního příběhu a mnohdy se domníváme, že náš přístup je tzv. psychosomatický, když se (i bez odpovídajícího psychologického vzdělání) pacienta na jeho příběh ptáme a jeho obtíže se do něj snažíme zasazovat. To vše je však mnohdy v ostrém kontrastu s tím, jaké spektrum terapeutických řešení pro tyto naše pacienty následně volíme, jak o mechanismech bolesti uvažujeme a jak je pacientům komunikujeme.

Terapie bolesti se v běžné klinické praxi téměř výhradně omezuje na ovlivňování „bio“ složky tohoto bio-psycho-sociálně založeného vjemu. Využívá zejména prostředků farmakoterapie, která však u persistujících a chronických bolestivých stavů mnohdy dlouhodobě selhává a může vést i k závislostem. Fyzioterapie také cílí především na „bio“ komponentu tím, že se zaměřuje na ovlivnění možných zdrojů nocicepce, které u chronických bolestivých stavů často již nejsou tím nejrelevantnějším problémem. To vše je nezřídka protkáno ne zcela vhodnou formou komunikace s pacientem o podstatě jeho bolestivých obtíží, která působí jako nocebo (opak placeba) a přispívá ke katastrofizaci, negativním očekáváním a nízké úrovni tzv. self-efficacy (přesvědčení pacienta, že problém zvládne). Při selhávání těchto standardních léčebných postupů bývají následně obtíže pacienta označeny za psychosomatické a ten je pak odkázán do péče psychologů a/nebo psychiatrů. Nezřídka se však stává, že tito specialisté u pacientů s chronickými bolestivými stavy nenachází významné známky úzkosti, deprese, nebo jiné relevantní důvody možné somatizace, popř. je vidí spíše jako následek než příčinu nelepšících se bolestivých obtíží. Pacient pak ztrácí důvěru ve zdravotní systém a jeho návrat do normálního života je čím dál tím obtížnější.

Ilustrační foto – konektom lidského mozku.
Se souhlasem USC Laboratory of Neuro Imaging and Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Consortium of the Human Connectome Project http://www.humanconnectomeproject.org

Naštěstí jsme se za posledních dvacet let díky novým technologiím dozvěděli o mechanismech bolesti více než za tisíc let předtím. Moderní věda o bolesti (pain science) dnes při správném pochopení přináší možnosti velmi jednoduchých ale extrémně efektivních edukačních nástrojů, které může do své každodenní praxe zakomponovat každý fyzioterapeut a lékař. Tyto přístupy cílí na přirozené systémy léčby bolesti, jimiž každý jedinec disponuje a mají tak potenciál změnit vyhlídky pacientů s persistující a chronickou bolestí počínaje chronickými bolestmi zad až po tak závažné stavy, jako je komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS), fibromyalgie nebo fantomová bolest.

Obrovskou výhodou kurzů Explain Pain je, že velmi složité procesy zpracování a ovlivnění bolesti předkládá ve velmi jednoduše pochopitelných funkčních modelech a narativech, které umožňují jejich správné pochopení nejen terapeutům, ale následně i pacientům. Díky pochopení všech souvislostí lze změnit náhled pacientů na jejich problém, snížit katastrofizaci a

negativní očekávání a ti pak dokážou zapojit maximum dostupných mechanismů organismu ve prospěch pozitivního ovlivnění bolesti a zvýšení svých funkčních schopností včetně návratu do práce a dalších každodenních aktivit. V přístupu se využívají promyšlené způsoby komunikace s pacientem, specifická individuální i skupinová edukace v kombinaci s aktivní léčbou.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře a klinické psychology.

Co si odnesete z kurzu Explain Pain (Pochopit bolest):

  1. pochopení podstaty bolesti a stresu podle nejnovějších vědeckých výzkumů a klinických zkušeností
  2. pochopení mechanismů persistující bolesti a faktorů, které k ní přispívají
  3. schopnost provést vyšetření a hodnocení bolestivých stavů a adekvátně je komunikovat ve vztahu k pacientům i dalším zainteresovaným stranám (např. rodinným příslušníkům)
  4. získáte sebejistotu ve schopnosti plánovat a poskytovat efektivní léčbu individuálně „šitou na míru“
  5. budete mít k dispozici koncepční rámec pro poskytování individuální a skupinové edukační terapie – tzv. Explain Pain intervence
  6. budete schopni používat tzv. Protectometer k identifikaci ihned aplikovatelných multimodálních edukačních léčebných strategií
  7. získáte schopnost integrovat terapeutické postupy Explain Pain s dalšími typy léčebných postupů a navodit tak pozitivní změny

Chcete-li se o podstatě Explain Pain dozvědět více, doporučujeme k přečtení tyto publikace:


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu. Jako registrovaní zájemci pak budete e-mailem informováni o nově vypsaném termínu a budete mít přednost při přihlášení do kurzu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top