skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené právní vzdělání

 • Právnická fakulta, Karlova Univerzita Praha, obor právo, 2001 (Mgr.)
 • Právnická fakulta, Karlova Univerzita Praha, obhajoba rigorózní práce, 2002 (JUDr.)
 • Právnická fakulta, Karlova Univerzita Praha, interní doktorské studium na Katedře teorie práva a právních učení, 2006 (Ph.D.)
 • 2010 obdržel titul Master of Law (LL.M.)
 • 2013 obhájil habilitační práci a byl jmenován Docentem (Doc.)

Profesní zaměření

 • Právník, medicínské právo, deliktní právo, bioetika

Odborná praxe

 • Ústav státu a práva, Akademie Věd ČR – vědecký pracovník, vedoucí oddělení soukromého práva
 • advokát se specializací na zdravotnické právo a náhradu škody za zdraví
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha – Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
 • Rechtswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo (02/1998 – 07/1998 semestrální studijní stáž)
 • Juristische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo (09/1998 – 07/1999 roční studijní stáž v programu EU Sokrates)
 • 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha – Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
 • Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Vědecké monografie

 • Doležal, T., Doležal, A.: Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha : Leges, 2012. 160 s. ISBN 978-80-87576-25-0
 • Doležal, T., Doležal, A.: Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha: Linde, 2007. 144 s. ISBN 978-80-7201-684-6

Vybrané kapitoly v monografiích

 • Doležal, T.: Alternativní řešení sporů souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Obchodné právo a jeho širšie kontexty. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2010 – (Suchoža, J.; Husár, J.) S. 271-277. ISBN 978-80-7097-838-2
 • Doležal, T.: Aktuální trendy v oblasti úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků v ČR. Vybrané otázky zodpovědnosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom. Košice : Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2010 – (Husár, J.) S. 152-161. ISBN 978-80-89284-54-2
 • Doležal, T.: Strict Liability of the Medical Malpractice Problems? Comparative and EuropeanPerspective. The problems of application of EU law in Central European perspective. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2007 – (Šejvl, M.; Vostrá, L.) S. 108-114. ISBN 978-80-904024-0-9
 • Doležal, T.: Provedení lékařského zákroku u dítěte při odepření svolení zákonným zástupcem. Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. s. 291-299. ISBN 80-86898-29-6

Učebnice:

 • Doležal, T., Doležal, A.: Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I. 2011 , Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-676-9

Vybrané odborné články

 • Doležal, T.: Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok – Lze nalézt inspirativní právní transplantát?. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 1, č. 2 (2011), s. 54-63. ISSN 1804-8137
 • Doležal, T.: Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za škodu na zdraví. Právník. Roč. 150, č. 10 (2011), s. 987-1003. ISSN 0231-6625
 • Doležal, T.: Pravomoc k rozhodnutí o návrhu rodiče, jímž se domáhá vůči zdravotnickému zařízení podání informací o zdravotním stavu svého dítěte a umožnění nahlédnutí do zdravotnické dokumentace o něm vedené. Soudní rozhledy. Roč. 17, č. 4 (2011), s. 124-128. ISSN 1211-4405
 • Doležal, T., Králík, M., Policar, R.: Problematické aspekty vztahu lékaře a pacienta zejména s ohledem na institut tzv. informovaného souhlasu. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 1, č. 1 (2011), s. 25-35. ISSN 1804-8137
 • Doležal, T., Doležal, A., Uher, J.: Úvaha o aplikovatelnosti (k vyhlášce o postupu při úmrtí a pohřebnictví). Zdravotnictví a právo. Roč. 15, č. 2 (2011), s. 2-4. ISSN 1211-6432
 • Doležal, T., Doležal, A.: Otázky úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků – několik úvah k aktuálním tématům. Právní rozhledy. Roč. 18, č. 12 (2010), s. 436-440. ISSN 1210-6410
 • Doležal, T.: Náhrada nákladů řízení v medicínsko-právních sporech. Právní rozhledy. Roč. 17, č. 11 (2009), s. 401-404. ISSN 1210-6410
 • Doležal, T., Doležal, A.: Prodej lékařské praxe. Právní rozhledy. Roč. 17, č. 3 (2009), s. 77-82. ISSN 1210-6410
 • Doležal, A., Doležal, T.: Několik poznámek k aktuálním rozhodnutím soudů ve věcech náhrady škody na zdraví a kompenzace imateriální újmy. Právní rozhledy. Roč. 16, č. 15 (2008), s. 562-569. ISSN 1210-6410
 • Doležal, T.: Nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta a sdělování informací. Právní rozhledy. Roč. 15, č. 15 (2007), 572-574. ISSN 1210-6410
 • Doležal, T., Doležal, A.: Prolomení mlčenlivosti zdravotnických pracovníků v případě řízení před soudem nebo jiným orgánem a jejich právo na obhajobu po novele zákona o péči a zdraví lidu. Zdravotnictví a právo. Roč. 9, 7-8 (2007), s. 35-38. ISSN 1211-6432
 • Doležal, T.: Europeizace právních úprav škody na zdraví a náhrady imateriální újmy. Právník. Roč. 146, č. 4 (2007), s. 423-432. ISSN 0231-6625
 • Doležal, T., Doležal, A.: Europeizace právních úprav škody na zdraví a náhrady imateriální újmy. Právník. Roč. 146, č. 4 (2007), s. 423-432. ISSN 0231-6625
 • Doležal, T., Doležal, A.: Problematika rodičovských oprávnění při léčbě nezletilého pacienta. Zdravotnictví a právo. Roč. 10, č. 3 (2006), s. 913. ISSN 1211-6432
 • vedoucí  The Czech Unit of UNESCO International Network in Bioethics
 • kontaktní osoba  pro The European Association of Centers of Medical Ethics (EACME)
 • člen redakční rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky
Back To Top