skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • obhájena rigorózní zkouška, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha (PhDr.) 2014
 • absolventka doktorského studia kinantropologie při Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha (Ph.D.) 2009
 • absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – rehabilitace, obor fyzioterapie (Mgr.) 1998
 • absolventka Střední zdravotní školy Kladno, dvouleté pomaturitní studium oboru rehabilitační pracovník

Kapitoly v knihách:

 • ŠAFÁŘOVÁ, M., KOBESOVÁ, A., KOLÁŘ, P.: Dynamic neuromuscular stabilization and the role of nervous system control in the pathogenesis of musculoskeletal disorders. In Oxford Textbook of Musculoskeletal Medicine.  Oxford University Press, 2015, 978-0-19-967410-7.
 • KOBESOVÁ, A., ŠAFÁŘOVÁ, M., KOLÁŘ, P.: Dynamic neuromuscular stabilization; Exercise in the developmental positions to achieve spinal stability and functional joint centration.In Oxford Textbook of Musculoskeletal Medicine.  Oxford University Press, 2015, 978-0-19-967410-7.
 • ŠAFÁŘOVÁ,M: Posturální reaktivita In Rehabilitace v klinické praxi .1.vyd.Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1 Kapitola III, s 106-111.
 • ŠAFÁŘOVÁ,M: Dynamická neuromuskulární stabilizace In Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.Kapitola 1.1.4., s 233-246.
 • ŠAFÁŘOVÁ,M: Vojtův princip: reflexní lokomoce In Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1. Kapitola 1.3., s 265-272.
 • ŠAFÁŘOVÁ,M: Skolióza In Rehabilitace v klinické praxi .1.vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1. Kapitola 2.4.1., s 441-448.

Publikace v odborných časopisech

 • KOBESOVA, A, DAVIDEK, P, MORRIS CE,  ANDEL, R, MAXWELL, M, OPLATKOVA, L, SAFAROVA, M, KUMAGAI, K, KOLAR, P:Functional postural-stabilization tests according to Dynamic Neuromuscular Stabilization approach: Proposal of novel examination protocol. In press. JBMT 2019. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.01.009
 • VORÁČOVÁ, H., ŠAFÁŘOVÁ, M: Klek s oporou o dlaně – nový test posturální stabilizace. Med Sport Boh Slov 2011; 20(1): 31-38.
 • RADVANSKÝ, J.; SLABÝ, K.; RADVANSKÁ, J.; MALIŠ, J.; ECKSCHLAGER, T.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ, M.; KOLSKÝ, A.; PROCHÁZKA, M.; GILÍK, J.: Pozdní následky Wilmsova tumoru a jeho léčby u pacientů léčených v letech 1980-2001 na jediném pracovišti. Klinická onkologie, 2010;23(4):245-255.
 • PROCHÁZKA, M.; SLABÝ, K.; ŠAFÁŘOVÁ, M.; RADVANSKÝ, J.: Stanovení kvantity a struktury pohybové aktivity u dětí a adolescentů – česká verze dotazníku „Three Day Physical Activity Recall“. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2008, vol. 17, no. 4, s. 197-205.
 • SLABÝ, K.; MALIŠ, J.; RADVANSKÁ, J.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ, M.; RADVANSKÝ, J.: Prevalence of functional imairments prventable by lifestyle modification in long -term survivors of Wilm´s tumor, preliminary results. In 2nd International Tuebingen-Symposium on Pediatric Solid Tumors. Tuebingen, Germany: 2007.
 • RADVANSKÝ, J.; RADVANSKÁ, J.; SLABÝ, K.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ, M.: Late effects od Wilm´s tumor treatment: can appropriate life style minimize consequences ? In European Syposium on Late Complications after Childhood Cancer. Lund, Sweeden: 2007.
 • RADVANSKÝ, J.; RADVANSKÁ, J.; SLABÝ, K.; WEINREB, M.; HLADÍKOVÁ, M.; KOUTECKÝ, J.; MÁLKOVÁ, M.; ŠAFÁŘOVÁ, M.; ŠULC, J.; MAREK, J.; VLČEK, P.; ECKSCHLAGER, T.; MORAVCOVÁ, I.; PRŮŠA, R.: Pozdní následky Hodgkinovy choroby a její léčby u pacientů léčených v letech 1980-1999 na Klinice onkologie UK 2.LF a FNM. Klinická onkologie, 2004, vol. 17, no. 4, s. 131-135.
 • KOBESOVA, A.; MORRIS, C. E.; LEWIT, K.; SAFAROVA, M.: Twenty-years-old pathogenic „active“ postsurgical scar: a case study of a patient with persistent right lower quadrant pain. J Manipulative Physiol Ther, 2007, vol. 30, no. 3, s. 234-238.
 • ŠULC, J.; MÁLKOVÁ, M.; SMOLÍKOVÁ, L.; SLABÝ, K.; RADVANSKÝ, J.; RADVANSKÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, M.; VÉLE; WEINREB, M.; KOLÁŘ, P.; HLADÍKOVÁ, M.; KOFRÁNEK, J.: Effect of physiotherapy on chest and pulmonary function long-term after combined therapy for Hodgkin disease. Advances  in Physiotherapy.

Konference, sborníky abstrakt:

 • ŠAFÁŘOVÁ, M, VLČKOVÁ, B, DVOŘÁKOVÁ, P: Poruchy chůze v dětském věku z pohledu fyzioterapeuta a ergoterapeuta. Kubátovy dny, Praha 2020.
 • ŠAFÁŘOVÁ, M: Idiopatická chůze po špičkách, možnosti terapie. V. pediatrická konference, Boskovice, únor 2020.
 • ŠAFÁŘOVÁ, M: Dyspraktické dítě v ordinaci fyzioterapeuta. IV. pediatrická konference, Boskovice, únor 2019.
 • ŠAFÁŘOVÁ, M: Nové poznatky o etiopatogenezi adolescentní idiopatické skoliózy ve vztahu k terapii. Janskolázeňské sympozium 2019.
 • ŠAFÁŘOVÁ, M: Motorický vývoj s ohledem na vývoj chůze. Luhačovice Kongres SRFM 2018.
 • ŠAFÁŘOVÁ, M: Odchylky posturálních funkcí ve vývoji dítěte. II.pediatrická konference, Boskovice, únor 2018.
 • ŠAFÁŘOVÁ, M: Terapeutické postupy u pacientů se skoliózou. Berounský rehabilitační den, 26. 10. 2017.
 • ŠULC, J.; RADVANSKÁ, J.; RADVANSKÝ, J.; SLABÝ, K.; ŠAFÁŘOVÁ, M.; MALIŠ, J.; KOLÁŘ, P.: Exercise and Pulmonary Function Testing in Patients in Long-term Remission of Wilms Nefroblastoma. In AMERICAN THORACIC SOCIETY. San Diego: 2009.
 • ŠULC, J.; RADVANSKÁ, J.; RADVANSKÝ, J.; SLABÝ, K.; ŠAFÁŘOVÁ, M.: Pulmonary Function in Patients in Long-term Remission of Wilms Nefroblastoma. In HIPPOKRATIA, 3rd WORLD CONGRESS ON „QUALITY OF LIFE AND MEDICAL PRACTICE“. Thessaloniki, Greece: 2006.
 • TRUC, M.; KOLÁŘ, P.; ŠANDA, J.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ, M.; VOLEJNÍK, J.; KYNČL, M.: Aktivita bránice během stimulace metodou reflexní lokomoce podle Vojty. In Vědecká konference. 2. LF UK, Praha, ČR, 2009.
 • DYRHONOVÁ, O.; ŠAFÁŘOVÁ, M.: Somatosenzorika a vývojová kineziologie. In Interdisciplinární pojetí kineziologie. Léčebné lázně Bohdaneč, 2009.
 • ŠAFÁŘOVÁ, M.; OPLOVÁ, L.: Poruchy hybného systému- neideální vývoj jako etiopatogenetický faktor. In 3. Janskolázeňské symposium. Janské Lázně, ČR, 2009.
 • ŠAFÁŘOVÁ, M.; KOLÁŘ, P.  . Vliv posturální ontogeneze na vznik vertebrogenních obtíží. In 1.absolventská konference KFA FTK UP. Olomouc, 2006.
 • ŠAFÁŘOVÁ, M.; KOLÁŘ, P.; KOBESOVÁ, A.: Význam hlubokého stabilizačního systému páteře pro běžný život a sportovní zátěž. In Zdravotní aspekty pohybových aktivit. Tábor, ČR: 2006. s. 82.
 • HORÁČEK, O.; ŠAFÁŘOVÁ, M.: LTV u neurogenní parézy musculus serratus anterior. In XI.sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: 2004.
 • 2012 – dosud fyzioterapeut, Fakultní nemocnice Motol, Klinika Rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Praha, Klinika rehabilitace – dětská část
 • 2005 – 2008 vedoucí fyzioterapeut, Fakultní nemocnice Motol, Klinika Rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Praha, Klinika rehabilitace – koordinace práce fyzioterapeutů dětské a dospělé části kliniky rehabilitace
 • 2002 – 2005 úseková vedoucí, fyzioterapeut, Fakultní nemocnice Motol, Klinika Rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Praha, Klinika rehabilitace – koordinace činnosti tří úseků: oddělení Rehabilitace – lůžková část, Spinální jednotka a Ambulantní provoz (část pro dospělé)
 • 2000 – 2002 fyzioterapeut, Fakultní nemocnice Motol, Klinika Rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Praha, Klinika rehabilitace – dospělá část, ambulantní úsek
 • 1999 fyzioterapeut, IPREA, Praha, Institut preventivní rehabilitace Královské Vinohrady
 • 1998 fyzioterapeut, Praha, privátní rehabilitační ambulantní zařízení
 • 1994 – 1995 fyzioterapeut, Salve, Vysoké Mýto, privátní rehabilitační oddělení, specializace na terapii funkčních poruch hybného systém, speciální diagnostické, terapeutické techniky či alternativní postupy
  (cluster, homeopatie, EA dle Volla, akupunktura)
 • 1992 – 1993 fyzioterapeut, Monada, Klinika komplexní rehabilitace, Praha, rehabilitační péče o imobilní pacienty (program rehabilitace do bytu), práce na lůžkovém oddělení

Akademická sféra

 • 2000 – dosud akademický pracovník, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, výuka studentů fyzioterapie a všeobecného lékařství vč. výuky všeobecného lékařství pro zahraniční studenty v angličtině
 • 2008 – 2012 školský zástupce přednosty (Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.), Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • 1996 – 1999 externí vyučující, Střední zdravotní škola a Vyšší odborná škola Kladno, výuka předmětů anatomie, fyziologie, patofyziologie, fyzikální terapie

Výuka v odborných kurzech

 • od 2008 – dosud mezinárodní lektor konceptu DNS v USA, Švédsku, Austrálii, Francii, Japonsku, Izraeli, Jordánsku, Spojených Arabských Emirátech, Číně, Dánsku, Chile, Anglii a pravidelně v České republice
 • od 2007 lektorka v kurzech Vojtovy reflexní lokomoce (od 2007) v České republice a v Německu
 • od 2007 zařazena do výukového programu mezinárodní Vojtovské společnosti IVG (Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
  Siegen), pro mezinárodní lektory pro Vojtovu metodu
 • od 2005 asistent na odborných kurzech Prof. Koláře v ČR i v zahraničí
 • od 2002 vzdělávací aktivity – doškolování nových fyzioterapeutů (prvky reflexní lokomoce, mobilizační techniky atp.)
 • od 2002 pozice asistenta Prof. Koláře na odborných kurzech „Vývojová kineziologie aplikovaná na manuální medicínu“ pro domácí i zahraniční frekventanty
 • Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) der DRK – Kinderklinik Siegen, IVG (Internationale Vojta Gesellschaft e.V.), Německo – půlroční stáž
 • člen řešitelského týmu grantového projektu, č. NC/6756-3 s názvem: Pozdní následky onkologické léčby dětí a adolescentů v dlouhodobé remisi Hodgkinovy choroby, IGA MZ ČR, 2001-2003
 • člen řešitelského týmu grantového projektu, č. NR/8796-3 IGA MZ ČRs názvem: „Léčebné výsledky a pozdní následky onkologické léčby dětí a adolescentů v dlouhodobé remisi nefroblastomu“
 • International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) – člen
 • Česká Vojtova společnost – výukový tým, z.s. https://www.vojtovametoda.com/
 • Unie fyzioterapeutů ČR – člen
Back To Top